Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.vencotrade.sk

( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

Predávajúci:  VENCO trade, s.r.o.
Košeca 487
018 64 Košeca
IČO: 44 788 304
IČ DPH: SK2022831800
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka  21703/R
(ďalej len "Predávajúci")

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len „Kupujúci“), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke  www.vencotrade.sk.

1.2. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.vencotrade.sk, ktorá je uzatvorená podľa Všeobecných obchodných podmienok.

 Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ:

Venco Trade, s.r.o.,Košca 018 64, Hlavná 487, IČO: 44 788 304. IČ DPH SK 2022831800

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od Vášho zamestnávateľa v rámci plnenia pracovných činností, ako kontaktnú osobu zastupujúcu Vášho zamestnávateľa podľa § 78 Zákona 18/2018 Z.z.

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom zmluvného vzťahu, prípadne úkonov smerujúcich k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Jedná sa o bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, emailový alebo telefonický kontakt. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov od uzatvorenia predajnej zmluvy. V účtovníctve podľa platných zákonov až 10 rokov. Na spracovanie účtovníctva používame sprostredkovateľskú firmu. Osobné údaje neprenášame do krajín mimo EU ani iným príjemcom. Odmietnutím poskytnutia týchto údajov nebudeme schopný uzavrieť obchodný vzťah.

Niektoré Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu. Jedná sa o obrazový záznam z niektorých objektov našej firmy. Údaje archivujeme 15 dní a nepoužívame žiadne spôsoby automatickej identifikácie.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať:

- právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získať ich výpis

- právo na vymazanie osobných údajov

- právo na opravu Vašich osobných údajov

- podať námietku proti spracúvaniu

- právo na prenos osobných údajov

- právo na obmedzenie spracúvania

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu

- právo odmietnuť profilovanie

 

Ako môžete uplatniť svoje práva:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:

1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v sídle našej firmy.

2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.

3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: obchod@vencotrade.sk

 

Dôležité upozornenia:

Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

 

V Košeci, dňa 23.5.2018

2. Registrácia.

2.1. Registrácia kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou u predávajúceho, poprípade e-mailom. Registráciou kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, ako aj platobnými a dodacími podmienkami.

2.2. Ak je kupujúci veľkoobchodný odberateľ, je možné udeliť mu individuálnu zľavu po overení registrácie. Nutnou podmienkou je zaslanie kópie živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra. Zobrazenie veľkoobchodných cien pridelíme na základe overenia.

2.3. Kupujúci registráciou v internetovom obchode alebo u Predávajúceho udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v registrácii a na zaradenie do databázy Predávajúceho. Z vyššie uvedeného zákona plynie povinnosť neposkytnutia získaných ososbných údajov tretej strane. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou,poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi , za účelom doručenia zásielky.

2.4. Kupujúci registráciou v internetovom obchode alebo u  Predávajúceho súhlasí so zasielaním informácií o produktoch a činnostiach Predávajúceho, jeho informačných materiálov, letákov, e-mailov a ponúk, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, telemarketing, SMS správy). Zároveň kupujúci súhlasí s kontaktovaním jeho osoby alebo spoločnosti/ firmy za účelom poskytovania informácií o produktoch alebo iných reklamných a propagačných aktivít Predávajúceho.

2.5. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@vencotrade.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho.

2.6. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v registrácii sú pravdivé.

 

3. Ceny  tovaru

3.1. Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode,   sú maloobchodné ceny s DPH za kus, ak nie je pri tovare uvedené inak.

3.2.  V cenách produktov nie je zahrnutá doprava ani žiadne ďalšie služby.

3.3.  Na tovar v akcii alebo vo výpredaji , sa nevzťahujú žiadne zľavy.

3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

3.5. Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom. Tovar je až do úplného zaplatenia  kupujúcim majetkom Predávajúceho.

3.6. Ak si Kupujúci zvolí pri objednávke „Osobný odber“, Predávajúci ho bude informovať formou e-mailu, poprípade telefonicky o dátume možnosti odobratia tovaru. Zároveň sa Kupujúci zaväzuje odobrať nachystaný tovar do 14 dní od oznámenia o odobratí tovaru. Po uplynutí lehoty 14 dní bude objednávka Kupujúceho stornovaná Predávajúcim.

3.7. V prípade neprevzatia si tovaru Kupujúcim, si Predávajúci  vyhradzuje právo na vyúčtovanie
nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške ( vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

3.7. Záruka na tovar je 24 mesiacov.

 

4. Objednanie tovaru

4.1. Kupujúci si tovar objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, alebo osobne.
4.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky.  Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

4.3.  Odoslaná objednávka je záväzná a považujú sa za návrh kúpno-predajnej zmluy. Kupujúci môže odstúpiť od objednávky len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail o potvrdení objednávky Kupujúcemu, alebo do 24 hodín od odoslania objednávky Predávajúcemu.

4.4. Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky.  Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky  Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru v internetovom obchode Predávajúceho.

4.6. O dostupnosti objednaného tovaru uvedeného v objednávke Kupujúceho, bude Kupujúci informovaný e-mailom do 48 hodín od prijatia objednávky Predávajúcim, poprípade telefonicky.

4.7. Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim, zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.

4.8. Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru platná v čase, keď bol predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. (objednávky).

4.9. V prípade, že Predávajúci ešte nezačal úkony na plnení objednávky a nevznikli mu žiadne náklady s ňou spojené, odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) je bezplatné.  Pokiaľ na základe platnej objednávky začal predávujúci dodávku tovaru plniť a mal do doby odstúpenia od zmluvy kupujúcim náklady spojené s jej plnením, kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich v plnom rozsahu. Pri individuálnej špecifickej objednávke je Kupujúci povinný tovar odobrať v plnom rozsahu. V prípade neodobratia tovaru záloha zaplatená odberateľom ostáva dodávateľovi, ktorá bude použitá na náklady spojené s výrobou.

 

Platba za tovar a dodacie podmienky

5.1. Platbu za tovar je možné realizovať dobierkou, priamo kuriérovi, zálohovou faktúrou, na bankový účet Predávajúceho, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky v Tatrabanke , číslo účtu 2623801823/1100. Pre prevody v rámci Českej republiky slúži účet zriadený v ČSOB, číslo účtu 228870205/0300 alebo priamo v hotovosti u Predávajúceho. V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy dlhu na účet Predávajúceho uvedeného na faktúre.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo úhrady za objednaný tovar kupujúcim vopred pri objednávke  nad 60 € bez DPH , pri balíku s hmotnosťou nad 10 kg alebo nadrozmernom balíku nad 150 cm a to na základe vystavenej zálohovej faktúry Predávajúcim.

5.3. Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní  uvedenej  v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

5.4.. Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne, Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude Predávajúci informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania, poprípade Predávajúci Kupujúcemu ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.

5.5.. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar Kupujúcemu a Kupujúci sa nedohodol s  Predávajúcim na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5.6. Pri dodaní tovaru poštou alebo zásielkovou službou je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

5.7. Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru  zavinené poštou, prepravcom alebo kuriérskou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

5.8. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti na prepravu, poprípade inej prepravnej spoločnosti ku Kupujúcemu.

5.9. V prípade neuhradenia platby za tovar v lehote splatnosti je Predávajúci oprávnený vyúčtovať si Zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy.

6. Doručenie tovaru a cena za dopravu

Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

Tovar Predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky  prostredníctvom  spoločnosti UPS , t.z. kurierom priamo na adresu doručenia, pre veľkoodberateľov cez dealerov, alebo po dohode zmluvných strán aj prostredníctvom Slovenskej pošty prípadne inak.


Poštovné a balné:

Cenu za tovar a dopravu zaplatí kupujúci pri preberaní tovaru prostredníctvom bankového prevodu,v hotovosti , na dobierku.

 

Cena dopravy v rámci SR sa odvíja od hmotosti balíka, cena je uvádzaná s DPH:

do 5 kg 3,36 €

do 10 kg 3,96 €

do 15 kg 4,56 €

do 20 kg 5,16 €

- Dobierka + 1 € naviac

Cena dopravy v rámci ČR sa odvíja od hmotosti balíka, cena je uvádzaná s DPH::

do 5 kg 86 Kč

do 10 kg 102 Kč

do 30 kg 130 Kč

do 50 kg 225 Kč

- Dobierka  do 50.000,- Kč + 36 Kč

 

 

6.1. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom Dodacieho listu alebo Faktúry. Pri zásielkovej službe, prepravnej službe, pošte sa potvrdením prevzatia tovaru Kupujúcim považuje prevzatie tovaru od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

 

7. Zabezpečenie plnenia

7.1. Objednávateľ (kupujúci) je povinný zabezpečiť, aby tovar vydaný na základe dodacieho listu prebrala a podpísala dodací list osoba, ktorú na to poverí. Zároveň zabezpečí, aby bolo na dodacom liste uvedené jej čitateľné meno a priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

7.2. Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý podpisuje objednávku, alebo preberá tovar, preberá ručenie za záväzok obchodnej spoločnosti ako ručiteľ v zmysle občianskeho zákonníka, a to v rozsahu istiny, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty za omeškania a zmluvnej pokuty podľa ods.5.

 

7.3. Ak omeškanie dlžníka s plnením presiahne 90 dní, má veriteľ právo požiadať dlžníka o dodatočné zabezpečenie plnenia, najmä zriadením záložného práva, uzatvorením záložnej zmluvy. Veriteľ má právo požiadať dlžníka o uzatvorenie záložnej zmluvy do uplynutia premlčacej doby na dodávku tovaru. V prípade ak dlžník neuzavrie zmluvu, má veriteľ právo požiadať o nahradenie úkonu vôle rozhodcovský súd ustanovený podľa čl. VII týchto podmienok.

 

7.4. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 Ob.Z.), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná plnenie od dodávateľa, a následne dôjde k jeho prevzatiu alebo využitiu iným členom skupiny podnikateľov,  má sa zato, že členovia takejto skupiny tvoria v čase objednávky a prevzatia tovaru združenie v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

7.5. Objednávateľ a konateľ objednávateľa ako ručiteľ za záväzky objednávateľa sa zaväzujú, že v prípade ak ktorýkoľvek z nich založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť  k záväzku objednávateľa.

 

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu,a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, splatnú spolu s istinou.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1.  Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. 
8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. 
8.3. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky. 
8.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania potvrdenia objednávky Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. 
8.5. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

01.01.2011

VENCO trade, s.r.o.

OTg5MmQ2O